Онцгой ивээн тэтгэгч

Code.xyz Logo
Build APIs you need in minutes instead of days, for free.

Хялбар

Та HTML, CSS болон JavaScript аль хэдийн мэддэг үү? Зааварчилгааг уншиж яг одоо хөгжүүлэлтэндээ ашиглаж эхлээрэй!

Уян хатан

Хурдтайгаар хөгжиж маш олон сангуудаар экосистемээ бүрдүүлж байгаа хүчирхэг framework.

Хурдтай

Нийт 20KB min+gzip
Маш хурдан Virtual DOM
Хялбар хөгжүүлэх боломж

Patreon дээрх ивээн тэтгэгчид

VueSchool Vehikl Retool Passionate People

VueMastery Laravel HTML Burger FrontendLove Onsen UI Neds Icons 8 VueJobs Tidelift Opteo DevSquad Firestick Tricks Intygrate shopware AG Energy Comparison Bacancy Technology Y8 DevExpress FASTCODING Inc usave Daily StoreKit PullRequest Unicorn.io Programmers.io
Ивээн тэтгэгч болох!

OpenCollective дээрх ивээн тэтгэгчид

Платинум

Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor

Gold

Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor Vue.JS sponsor

Та өмнөх асуудлуудыг уншиж, манай podcast дээр сонсож болно news.vuejs.org.